ถึง

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพศ
เพศ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
หญิง 83 61.94%
ชาย 51 38.06%
รวม 134 100%
กราฟแสดงอัตราส่วนเพศ
อายุ
อายุ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
20-30 ปี 54 40.3%
31-40 ปี 44 32.84%
41-50 ปี 31 23.13%
51 ปีขึ้นไป 5 3.73%
รวม 134 100%
กราฟแสดงอัตราส่วนอายุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
อายุ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี 9 6.72%
ปริญญาตรี 17 12.69%
ปริญญาโท 73 54.48%
ปริญญาเอก 35 26.12%
รวม 134 100%
กราฟแสดงอัตราส่วนวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถานภาพ
สถานภาพ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
ผู้บริหาร 8 5.97%
อาจารย์ 28 20.9%
เจ้าหน้าที่ 2 1.49%
นักศึกษาปัจจุบัน 42 31.34%
ศิษย์เก่า 49 36.57%
บุคคลภายนอก 5 3.73%
รวม 134 100%
กราฟแสดงอัตราส่วนสถานภาพ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
บัณฑิตวิทยาลัย 14 10.45%
คณะวิทยาศาสตร์ 12 8.96%
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 4.48%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 2.99%
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3 2.24%
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 1 0.75%
คณะนิติศาสตร์ 1 0.75%
คณะมนุษยศาสตร์ 7 5.22%
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 6 4.48%
คณะศึกษาศาสตร์ 15 11.19%
คณะแพทยศาสตร์ 6 4.48%
คณะสังคมศาสตร์ 4 2.99%
คณะเภสัชศาสตร์ 6 4.48%
กองการศึกษาทั่วไป 1 0.75%
คณะพยาบาลศาสตร์ 5 3.73%
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 1.49%
สถานการศึกษาอาเซียน 1 0.75%
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 2.24%
คณะสหเวชศาสตร์ 4 2.99%
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 2.24%
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 2.24%
ไม่ระบุ 27 20.15%
รวม 134 100%
บริการที่ท่านติดต่อ
บริการที่ท่านติดต่อ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/IS 112 83.58%
การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อาทิ หนัวสือ ตำรา ฯลฯ 22 16.42%
รวม 134 100%
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม คล่องตัว ไม่ซับซ้อน 39.55 44.78 10.45 2.24 2.24 4.15 0.94
1.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 33.58 39.55 14.93 2.24 2.99 3.90 1.09
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง 35.82 49.25 9.70 2.99 0.00 4.13 0.90
1.4 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา 36.57 38.06 14.93 6.72 2.99 3.96 1.08
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.03 1.00
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 58.96 30.60 6.72 1.49 0.75 4.41 0.92
2.2 ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 52.99 33.58 5.97 3.73 2.24 4.27 1.05
2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 49.25 37.31 7.46 2.24 0.00 4.25 1.02
2.4 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำ อธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 47.01 38.06 9.70 2.24 1.49 4.22 0.99
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.28 0.99
3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสารสนเทศ
3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสารสนเทศ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.1 การประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักพิมพ์ฯ อย่างชัดเจนและทั่วถึง 24.63 38.81 26.87 6.72 1.49 3.74 1.04
3.2 เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ฯ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีข้อมูลตามที่ต้องการ 21.64 35.82 14.18 4.48 0.75 3.04 1.84
3.3 เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ฯ ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 23.13 32.84 18.66 2.24 0.00 3.07 1.83
ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสารสนเทศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3.28 0.94
4. ด้านสถานที่ให้บริการ
4. ด้านสถานที่ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย SD
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.1 สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ 35.07 45.52 13.43 2.24 0.00 4.02 1.08
4.2 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 40.30 45.52 8.96 1.49 0.00 4.13 1.06
4.3 แสงสว่างของสถานที่ให้บริการ 40.30 46.27 8.96 0.75 0.00 4.15 1.05
4.4 ป้ายบอกทาง ป้ายประกาศต่างๆ มีความชัดเจน 28.36 36.57 23.88 6.72 0.75 3.74 1.18
4.5 การจัดพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง สะดวก เหมาะสม 29.85 44.03 18.66 2.99 0.00 3.87 1.14
ด้านสถานที่ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3.98 1.10
//