Loading

Dashboard Statistics Overview

ระบบการจัดทำตำราหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลการดำเนินงาน

19220

จำนวนพิมพ์

357

รายการสั่งซื้อ

78

ลูกค้า

96

ผู้ทรงคุณวุฒิ

49

ผลงานที่ส่งตีพิมพ์

21

งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

3,635,906.25

ยอดการสั่งซื้อ

1,995,668.50

ยอดขายหนังสือ/ตำรา (แบบเล่ม)

6,562.98

ยอดขายหนังสือ/ตำรา (e-Books)

618,085.00

ยอดขายสิ่งพิมพ์อื่นๆ (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

กราฟ แสดงข้อมูล

แสดงปริมาณการส่งผลงานตีพิมพ์