Loading

Dashboard Statistics Overview

ระบบการจัดทำตำราหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ - สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลการดำเนินงาน

20090

จำนวนพิมพ์

400

รายการสั่งซื้อ

91

ลูกค้า

96

ผู้ทรงคุณวุฒิ

49

ผลงานที่ส่งตีพิมพ์

21

งานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

3,816,032.25

ยอดการสั่งซื้อ

2,203,928.00

ยอดขายหนังสือ/ตำรา (แบบเล่ม)

12,735.30

ยอดขายหนังสือ/ตำรา (e-Books)

618,085.00

ยอดขายสิ่งพิมพ์อื่นๆ (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

กราฟ แสดงข้อมูล

แสดงปริมาณการส่งผลงานตีพิมพ์