แบบประเมินราคาการจัดทำรูปแบบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ
จำนวนหน้าทั้งหมด
จำนวนหน้า สี
จำนวนหน้า ขาว-ดำ
{{invoice.company_info.name}}
{{invoice.company_info.address1}}
{{invoice.company_info.address2}}
{{invoice.company_info.postal}}
{{invoice.company_info.mail}}
{{invoice.company_info.web_link}}
 
รายการ
จำนวน
ราคาต่อหน่วย {{currencySymbol}}
รวม
ปกแข็ง
{{cover_stong()}}/เล่ม
{{cover_stong() * item.qty | currency: currencySymbol}}
เย็บกี่
30/เล่ม
{{item.cover_ei * item.qty_ei | currency: currencySymbol}}
ถ่ายเอกสาร A4 ขาว-ดำ
{{(page_bk() - (item.page_bk_F4+item.page_bk_B5+item.page_bk_A3))}}
0.50/หน้า
{{((page_bk() - (item.page_bk_F4+item.page_bk_B5+item.page_bk_A3)) * 0.50) * (item.qty+item.qty_ei) | currency: currencySymbol}}
ถ่ายเอกสาร F4 ขาว-ดำ
1.00/หน้า
{{(item.page_bk_F4 * 1)*(item.qty+item.qty_ei) | currency: currencySymbol}}
ถ่ายเอกสาร B5 ขาว-ดำ
2.00/หน้า
{{(item.page_bk_B5 * 2)*(item.qty+item.qty_ei) | currency: currencySymbol}}
ถ่ายเอกสาร A3 ขาว-ดำ
3.00/หน้า
{{(item.page_bk_A3 * 3)*(item.qty+item.qty_ei) | currency: currencySymbol}}
ถ่ายเอกสาร A4 สี
{{(page_color - (item.page_cl_F4+item.page_cl_B5+item.page_cl_A3))}}
20/หน้า
{{((page_color - (item.page_cl_F4+item.page_cl_B5+item.page_cl_A3)) * 20)*(item.qty+item.qty_ei) | currency: currencySymbol}}
ถ่ายเอกสาร F4 สี
25/หน้า
{{(item.page_cl_F4 * 25)*(item.qty+item.qty_ei) | currency: currencySymbol}}
ถ่ายเอกสาร B5 สี
30/หน้า
{{(item.page_cl_B5 * 30)*(item.qty+item.qty_ei) | currency: currencySymbol}}
ถ่ายเอกสาร A3 สี
40/หน้า
{{(item.page_cl_A3 * 40)*(item.qty+item.qty_ei) | currency: currencySymbol}}
CD พร้อมสกรีน
100/แผ่น
{{(item.cd * 100) | currency: currencySymbol}}
ค่าจัดรูปแบบ
{{page_all}}
15/หน้า
{{(page_all * 15) | currency: currencySymbol}}
ราคารวมทั้งสิ้น
{{((cover_stong() * item.qty) + (item.cover_ei * item.qty_ei) + (((page_bk() - (item.page_bk_F4+item.page_bk_B5+item.page_bk_A3)) * 0.50) * (item.qty+item.qty_ei)) + ((item.page_bk_F4 * 1)*(item.qty+item.qty_ei)) + ((item.page_bk_B5 * 2)*(item.qty+item.qty_ei)) + ((item.page_bk_A3 * 3)*(item.qty+item.qty_ei)) + (((page_color - (item.page_cl_F4+item.page_cl_B5+item.page_cl_A3)) * 20)*(item.qty+item.qty_ei)) + ((item.page_cl_F4 * 25)*(item.qty+item.qty_ei)) + ((item.page_cl_B5 * 30)*(item.qty+item.qty_ei)) + ((item.page_cl_A3 * 40)*(item.qty+item.qty_ei)) + ((item.cd * 100)) + ((page_all * 15))) | currency: currencySymbol}}
Print Turn On Print Turn Off Print Reset
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Publishing House