วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ

  • นักเขียนสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อดีตคณะกรรมการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Timeline

รับสมัคร

วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2562

สถานที่

อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 ห้อง 301

เวลาจัดงาน

09.00 - 12.00 น.

วันที่จัดงาน

16 พฤษภาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

พิมพ์ชื่อ

สมัครเข้าร่วม

บุคคลภายนอก

อาจารย์/บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ปิดรับสมัครแล้ว

เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงขอปิดรับสมัคร จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

สมัครเข้าร่วม

บุคคลภายใน

อาจารย์/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปิดรับสมัครแล้ว

เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวน ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงขอปิดรับสมัคร จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

0 5596 8833

หมายเลขโทรศัพท์

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการจัดตั้งสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพนั้น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งจะส่งผลที่ดีและเป็นประโยชน์สู่การขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป

  • เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น

16 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Copyright © 2018. All rights reserved. Designed by MotoCMS.com