ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
ประธานกรรมการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เปรมจิต
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รองศาสตราจารย์ ดร.ระเบียน วังคีรี
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิสา ถาน้อย
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
กรรมการ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา
กรรมการ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม
กรรมการ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ดร.ยอดพล เทพสิทธา Dr.Yodpol Thepsithar กรรมการ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
กรรมการ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ฝ่ายเลขานุการ

ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย)
นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)