ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
ประธานกรรมการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น​ กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สมกุล กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิสา ถาน้อย
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์  วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ กรรมการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
กรรมการ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ดร.สุพิชญา มีสาด กรรมการ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย กรรมการ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
รองศาสตราจารย์

ฝ่ายเลขานุการ

ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพัชรี ท้วมใจดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย)
นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)