จัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

stop-thesis

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและแผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในรูปของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพ
2. เพื่อสร้างรายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์ให้แก่หน่วยงานสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

(กรณีจัดทำกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

อัตราค่าธรรมเนียม

35853-o0vvtq

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม

สิ่งที่นิสิตต้องจัดเตรียมและดำเนินการ

 1. ต้นฉบับ 1 เล่ม
 2. CD ข้อมูลไฟล์ Word (หรือ ส่ง Email : nupress@hotmail.com)
 3. หน้าอนุมัติ ฉบับจริงตามจำนวนที่จะเข้าเล่ม
 4. แบบรับรองการแก้ไขเล่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ
  สาหรับนิสิตระดับปริญญาโท (แผน ข)
 5. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ณ  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. ชำระค่าธรรมเนียมการจัดทำ

คำถามที่พบบ่อย

A: จะต้องทำทั้งหมดจำนวนกี่เล่ม

 • (วิทยานิพนธ์)บัณฑิตวิทยาลัยเก็บปกแข็ง 2 เล่ม และเย็บกี่ 1 เล่ม นอกนั้นแล้วแต่ความประสงค์ของนิสิตค่ะ
 • (IS การค้นคว้าอิสระ) ตามประกาศของแต่ละคณะค่ะ

B: ระยะเวลาการจัดใช้เวลากี่วัน

 • ตามกระบวนการจัดและตรวจใช้เวลา 30 วันค่ะ

C: ถ้าจะเข้าเล่มอย่างเดียวได้หรือไม่ค่ะ

D: จะชำระค่าธรรมเนียมตอนไหน

 • วิทยานิพนธ์ จะชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมาทำเรื่องยืนความประสงค์ให้สำนักพิมพ์ดำเนินการให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ฯ ค่ะ
 • การศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเองหรือการค้นคว้าอิสระ (IS) จะชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมาทำเรื่องยืนความประสงค์ พร้อมเบบฟอร์ม สนพ.2 ที่คณะต้นสังกัด หรือที่สำนักพิมพ์ก็ได้

E: ใช้รูปแบบบรรณานุกรมแบบใด

 

ดาวน์โหลดรูปแบบวิทยานิพนธ์และ IS

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์และ IS

ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน

status