เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และลักลอกผลงาน (โครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา)

poster-A3-F