Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ Genre:
Rating
  • ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
  • ISBN 978-616-426-054-2
  • ISBN (e-book) 978-616-426-05-9
  • ปีพิมพ์ : 1/2560
  • ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 326 หน้า
  • ราคา : 300 บาท

icon-sale-online

btn_readDemo

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ เป็นการแสวงหาความรู้ในสาขาต่าง-ๆของรัฐศาสตร์ในเชิงประจักษ์ เพื่­อบรรยายลักษณะ ทำนายความสัมพันธ์ หรืออธิบายความสัมพันธ์เชิงตรรกะของปรากฏการณ์ทางรัฐศาสตร์ โดยการใช้ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์และ/หรือศาสตร์อื่น-ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างกรอบและดำเนินการศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานและอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเน้นการใช้ตัวเลขเป็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงสถิติ และอาศัยกฏของความน่าจะเป็นในการอธิบายผลการวิจัยให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้วิจัยที่ต้องการทำการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ให้ทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Leave a Reply