• ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
  • ISBN 978-616-426-035-1
  • ISBN (e-book) 978-616-426-036-8
  • ปีพิมพ์ : 1/2560
  • ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 358 หน้า
  • ราคา : 450 บาท

icon-sale-online

btn_readDemo

 

การวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสิบของการบริการสาธารณสุขที่จำเป็นปัจจุบันนักสาธารณสุขปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพที่ซับซ้อนและมีความเป็นพลวัตร การวิจัยมีความจำเป็นในการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายหรือการปรับปรุงและพัฒนางานด้านสาธารณสุข หนังสือเล่มนี้ นำเสนอลำดับขั้นของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยนำเสนอทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและตัวอย่างการวิจัยทางสาธารณสุขเพื่อให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มีความเข้าใจในการวิจัยทางสาธารณสุขและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน

Leave a Reply