Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รอส Genre:
Rating
  • ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รอส
  • ISBN 978-616-426-119-8
  • ISBN (e-book) 978-616-426-118-1
  • ปีพิมพ์ : 1/2561
  • ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 206 หน้า

icon-sale-online

btn_readDemo

หนังสือเล่มนี้ อธิบายความหมายของ วัสดุชีวภาพ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของวัสดุชีวภาพกับ พลาสติกชีวภาพ พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ พลาสติก ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำไปประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ทันตกรรมกระดูก และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เพื่อเรียนรู้แหล่งกำเนิดของวัสดุชีวภาพชนิดต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน การจำแนกประเภทของวัสดุชีวภาพเช่น พอลิเมอร์ โลหะ และเซรามิก รวมทั้งเทคนิคการขึ้นรูปวัสดุโครงเลี้ยงเซลล์ เช่นอิเล็กโทรสปินนิ่ง การพิมพ์แบบสามมิติ ตลอดจนการวิเคราะห์สมบัติ ด้านสัณฐานวิทยาสมบัติเชิงกล และการทดสอบเซลล์

Leave a Reply