Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์ Genre:
Rating
  • ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์
  • ISBN 978-616-426-109-9
  • ISBN (e-book) 978-616-426-110-5
  • ปีพิมพ์ : 1/2561
  • ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 398 หน้า

icon-sale-online

btn_readDemo

หนังสือ “ระบบควบคุม” เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับระบบควบคุมเบื้องต้น ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญที่ใช้สำหรับการเรียน การสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาทิ การหาฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบ แผนผังบล็อก กราฟการไหลของสัญญาณการควบคุมแบบป้อนกลับ ผลตอบสนองของระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง วิธีทดสอบความมีเสถียรภาพของระบบ ทางเดินรากแผนภาพโบเด แต่ละบทมีตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์และแบบฝึกหัดท้ายบทมากกว่าร้อยข้อ รวมทั้งการใช้คำสั่งโปรแกรม MATLAB ในการวิเคราะห์ระบบควบคุมในทุกบทอีกด้วย

Leave a Reply