nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836

บริการจัดทำรูปเล่มรายงานการประชุมทางวิชาการ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อจัดพิมพ์ กับทางสำนักพิมพ์ฯ

ผลงานของเราที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถาม

Tel : 0-5596-8833-8836

E-mail : nuph@nu.ac.th

Facebook : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร